{ "total":403, "stores":[ { "name":"Mi Store Hà Nội", "web_address":"146 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5051532727825!2d105.81873831457813!3d21.01246428600722!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7dbb2b6bdb%3A0xbcf9212197f9ab9d!2zMTQ2IFRow6FpIEjDoCwgVHJ1bmcgTGnhu4d0LCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1606444260775!5m2!1svi!2s", "district_code":"QUANDONGDA", "province_code":"HANOI" }, { "name":"Mi Store TP.HCM", "web_address":"7 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5368004736847!2d106.6861072144279!3d10.770136992325769!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3d2d9920bb%3A0x3be76b5c8b5b33a8!2zNyDEkMaw4budbmcgVMO0biBUaOG6pXQgVMO5bmcsIFBoxrDhu51uZyBQaOG6oW0gTmfFqSBMw6NvLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1606444676346!5m2!1svi!2s", "district_code":"QUAN1", "province_code":"HOCHIMINH" }, { "name":"Mi Store TP.HCM", "web_address":"Lầu 3, 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.070011171394!2d106.71668441442753!3d10.729083592353685!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f895c8cb82f%3A0xd49023d1c9080acf!2zTOG6p3UgMywgQ3Jlc2NlbnQgTWFsbCwgMTAxIFTDtG4gROG6rXQgVGnDqm4sIFTDom4gUGjDuiwgUXXhuq1uIDcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1606444921428!5m2!1svi!2s", "district_code":"QUAN7", "province_code":"HOCHIMINH" }, { "name":"Mi Store Đà Nẵng", "web_address":"36 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê , Đà Nẵng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.896650347898!2d108.18950331449389!3d16.07085198887991!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142185595359a5d%3A0xbe067d81a10324e6!2zMzYgSMOgIEh1eSBU4bqtcCwgWHXDom4gSMOgLCBRLiBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1606445319690!5m2!1svi!2s", "district_code":"QUANTHANHKHE", "province_code":"DANANG" } ] }